24 октомври 2019

ГРАФИК ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ-НОВ - 28.10.2019

23 октомври 2019

ПЛАН - ГРАФИК ЗА УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - ЗА 28.10.2019 ГОД

30 септември 2019

УЧИЛИЩЕН ПЛАН 3-ТИ КЛАС


УЧИЛИЩЕН ПЛАН 1-ВИ КЛАСУЧИЛИЩЕН ПЛАН 4-ТИ КЛАС


УЧИЛИШЕН ПЛАН 2-РИ КЛАС


УЧИЛИЩЕН ПЛАН 7-МИ КЛАС